ข่าว

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561