ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ โดยมีนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ ต่อจากนั้นพาเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ และ ชั้น ๔ ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร