ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

« 1 of 2 »