ข่าว

ขอความร่วมมือบัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน
เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. บัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
2. ผู้จ้าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
3. จากนั้น ขอให้บัณฑิตบันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม จากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม เพื่อส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยรับปริญญาของคณะ หรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
4.ขอความร่วมมือ เรื่อง การแต่งกายชุดพิธีการ ทุกครั้ง ที่สวมครุยวิทยะฐานะ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764