ข่าว

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

 

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม 2561 เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๒

รายละเอียดกำหนดการ