ข่าว

บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด และศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม เชียงใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   ระหว่างบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด  โดยมีดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าขับเคลื่อนช่วยพัฒนาภาคการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา รวมถึงระดับอนุปริญญาให้มีความสามารถในการผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน  และนอกจากนี้ มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานกรรมการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม เชียงใหม่ (Innovation Incubation Center : ศูนย์ IIC) และดร.สายฝน ชัยรุ่งเรือง กรรมการบริหาร Capital Trust Group Limited (CTG) ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม – วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังร่วมกันทำหลักสูตรเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ดิจิทัลและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ(First S-Curve และ New S-Curve) รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชการพระนคร)

There is no gallery selected or the gallery was deleted.