ข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติและเปิดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (SISC)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (The 1st National  Conference  on  Science, Technology and Innovation)  ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปิดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (SISC)  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และชมศูนย์เครื่องมือฯ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัย  สร้างสรรค์นักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน นอกจากนั้น ฟังการบรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จากศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561   ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

« 1 of 2 »