ข่าวกิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับเกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถานประกอบการ ประกอบด้วย ดร.กานต์ อุ่ยวิรัช ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ ดร.อภิชน ไวทย์ยางกูร และ Tonywilliam Kongsombat  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย รศ.ดร.วราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล ผศ.ดร.มาลีรัตน์  โสดานิล และผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์   เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อดำเนินการวิพากษ์และปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี