mou

บริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท ซี.เจเอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับนายภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และโครงการ IT CJ Academy Project ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของบริษัทฯ เพื่อสร้างทีมบุคลากรด้านไอที ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิชาการนักวิจัย

วันที่  4 พฤษภาคม 2561
สถานที่  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
  • สนับสนุนการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม และการฝึกอบรมนักศึกษา
  • สนับสนุนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
  • สร้างภาคีความเข้มแข็งด้านงานบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน
  • ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และชุมชนตามนโยบายชุมชนสัมพันธ์ของซี.เจ
  • ร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของมทร.พระนคร และซี.เจ.
  • พัฒนานักวิจัยร่วมระหว่างองค์กร
  • สนับสนุนการศึกษาดูงาน ทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้
  • สนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาของมทร.พระนคร
  • สนับสนุนกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การประชุม หรือการสัมมนาทางวิชาการ
  • สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มทร.พระนคร

ระยะเวลาดำเนินงาน : ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงระหว่าง :  มทร.พระนคร กับบริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด

ประมวลภาพ