อื่นๆ

ฐานความเชี่ยวชาญนักวิจัย

วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์-สถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ Data Science


วิทยาการคอมพิวเตอร์-สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์-สถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ Data Science