ข่าว

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2561 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

มาตรฐานการอุดมศึกษา มี 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ (พันธกิจมหาวิทยาลัย)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือ “การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อ่านเพิ่มเติม