Event News

งานประชุุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2561  ในวันอังคารที่ 25 กันยายน นี้, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่