ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อหารือในการร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Academy of Applied Technology

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับ Yunnan Academy of Applied Technology เพื่อวางกรอบแนวทางในความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านดิจิทัล  ด้านนักศึกษาแลกเปลี่ยน ด้านคณาจารย์แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และด้านวิจัย ในวันศุกร์ที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี