ข่าวกิจกรรม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร บริษัทไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center: ศูนย์ IIC) และCapital Trust Group Limited (CTG) เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดกรอบการดำเนินการและแนวทางการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทางวิชาการทางด้านและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร