Event News

ไปรษณีย์ไทย : ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณทเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-831-3203 และ 02-831-3946 โดยส่งเสนอโครงการถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรงภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา)

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rdi.rmutsv.ac.th/info2/?q=th/news/321-1461058141-84-190416