Event News

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

รายละเอียดหนังสือโครงการประชุมวิชาการ
รายละเอียดเสนอผลงาน