ข่าว

แจ้งขยายเวลารับส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความ จากกำหนดการเดิม คือ วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2559  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 ในหัวข้องานระดับชาติ “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร  บทความระดับชาติ 2 เรื่อง  และบทความระดับนานาชาติ 1 เรื่อง  โดยสามารถลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  http://rmutcon2016.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณหญิง มัทนัง  โทร. 08-1403-6590

รายละเอียดการประชุมวิชาการ
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)