ข่าวกิจกรรม

Seminar in Computer Science

ในรายวิชาสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์นิภาพร ปัญญา ได้จัดกิจกรรม “ComDay Say Hi” ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการสัมมนาที่ดีในองค์กร เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

« 2 of 2 »