Event News

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2019″ การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”  ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศุนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ms.nsru.ac.th/conference หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์  โทร.06 2154 2354 โทรสาร 056 882707