ข่าวกิจกรรม

ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม MOU ของ “ศูนย์บ่มเพาะ (IIC) มทร.พระนคร” ระยะที่ 1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับศูนย์บ่มเพาะ (IIC)  ในวันศุกร์ที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔  สำนักงานอธิการบดี  นำโดยนายณัฐชรันต์  กฤตธน ประธานกรรมการ ศูนย์ IIC พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมประชุม ซึ่งมีนโยบายและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม ระยะที่ ๑  มีเป้าหมายการดำเนินโครงการกับมหาวิทยาลัย 8 ประเด็นหลักคือ  การสร้างสังคมการทำงานร่วมกัน จัดฝึกอบรมให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up) ให้บริการสังคม/ธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่สังคมสมัยใหม่ สร้างมิติความร่วมมือ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างการมีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินโครงการศูนย์ธุรกิจอัจฉริยะมูลค่าสูง