Event News

ม.ราชภัฎนครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (สวพ.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในะรหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์  http://dept.npru.ac.th/unsdgs2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 เบอร์โทรติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ  3909 โทรสาร 0 3426 1053