ข่าวกิจกรรม

โครงการ การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น เสริมสร้างวิสัยทัศน์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศทางการศึกษานำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และรักษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

« 1 of 2 »