ข่าว

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท CLP Set  Silver Leasing Co., LTD และ บริษัท Sichuan Xinda Co–Founder Technology Co.,Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Mr.Zhang Goudong ผู้จัดการบริษัท CLP Set  Silver Leasing Co., LTD   ซึ่งลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  และ Miss Wu Rong ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Sichuan Xinda Co – Founder Technology Co.,Ltd  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันพุธที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวม่วง (ศูนย์เทเวศร์)

« 1 of 2 »