ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการอบรม เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินผลความสำเร็จของงาน ตามนโยบายขอมหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ กำหนดทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานและนำไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 15 ปี  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  มาเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

« 1 of 2 »