ข่าวกิจกรรม

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตยกรรมไทย ระยะที่ 1 ” อบรมการให้ความรู้วัสดุโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมไทย”

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตยกรรมไทย ระยะที่ 1 อบรมการให้ความรู้วัสดุโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยากรบรรยายเรื่อง “ความเสียหายของคอนกรีต การประเมิน การซ่อมแซมและเสริมกำลัง”  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องเรียน 9505 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร