ข่าว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (ฟรี)

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  เปิดสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  สามารถติดต่อลงชื่อได้ที่อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ  ชั้น ๓  โดยเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 19  พฤศจิกายน 2561 –  วันที่ 20  ธันวาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  15.00 – 18.00 น.  ห้อง9301 , 9302  ชั้น 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร