ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (วุฒิ ปวช.–ปวส.) ประจำปีการศึกาษา 2562

เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ โควตา ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี)

  • ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ป.พ.) ฉบับสมบูรณ์แล้ว หรือ กำลังศึกษาอยู่
  • บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้
  • บัตรประจำตัวผู้สอบ (จะเปิดให้พิมพ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ในปฏิทินการรับสมัคร)
  • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)