ข่าว

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรัชฌา ทองแย้ม (ศิษย์เก่า) นักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม “วิทยาศาสตรบัณฑิต” จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Congratulations!
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรัชฌา ทองแย้ม (ศิษย์เก่า) นักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม “วิทยาศาสตรบัณฑิต” จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาจารย์ศุภชัย หิรัญศุภโชติ อาจารย์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินำนักศึกษาดังกล่าว เข้ารับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย