ข่าวกิจกรรม

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวด ล้อมชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ปลูกจิตสำนึกถึงหน้าที่ในการสืบสานประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนวัดสะแก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

« 1 of 2 »