ข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีศักยภาพทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และนำไปใช้ในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป  และสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน

« 1 of 2 »