ข่าวกิจกรรม

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 4 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง  ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดและให้โอวาทนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2