ข่าวกิจกรรม

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมที่ ๑ โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  และนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กิจกรรมได้แบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงงานดังกล่าวได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน และในช่วงที่ ๒  ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ในหัวข้อ “สหกิจดำเนินเสมือนชีวิตจริง” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียน 9503-9504 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

« 1 of 2 »