Event News

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 ”  ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน  2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://ecticard20192019.ectcard.org