Event News

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 11 “เสริมพลัง : ต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนสู่ความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 www.graduate.ubru.ac.th/spo