ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม โดยคุณสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดความสามารถในการสร้างพัฒนา และนำผลงานที่เกิดภายใต้ความร่วมมือไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ (WOW) การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

« 1 of 2 »