ข่าวกิจกรรม

งานครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “RMUTP GOES DIGITAL”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมงานครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “RMUTP GOES DIGITAL”

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด “งาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN” พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2561  และเยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรการเรียนการสอนของ 9 คณะ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดบูธแนะแนวหลักสูตร และงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเรียนการสอนของคณะ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

« 1 of 3 »