Event News

รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2562 โดยเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 62

รายละเอียด : หนังสือ