ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรกากาศ งานนัดพบสถานประกอบการ เตรียมพร้อมบัณฑิตมีงานทำ “RMUTP Job Fair 2019”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรม “งาน RMUTP Job Fair 2019” โดยได้รับเกียรติจากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมถึงศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานมีบูธจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 80 บริษัท มีการฝึกอาชีพอิสระ กิจกรรมบนเวทีจากชมรม และร่วมลุ้นรางวัล ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการพระนคร