ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน ๔ คน  คือ หมายเลข ๑  นายธนภัทร  พิชญรัตน์  หมายเลข  ๒  นางสาวจันทิมา  นุชโยธิน  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หมายเลข 3 นางสาวอรัญญา หุ่นหลา นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  และหมายเลข ๔ นางสาวอัญชิสา  วิชญ์รพี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลจากการนับคะแนนด้วยระบบสแกน QR CODE  หมายเลข ๑  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน ๘๘ เสียง จากคะแนนทั้งหมด ๑๙๙  เสียง

« 1 of 2 »