ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนางสาววรกานต์  บุตรสาร  นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ ๑๓  โดยพิธีในช่วงเช้ามีกิจกรรมสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับมอบทุน ต่อจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงงานหนองแค และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน