ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมทร.พระนคร จัดประชุมหารือทางด้านวิชาการ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมทร.พระนคร นำโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารฯ จัดประชุมหารือกับ Southwest Jiaotong University  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยหารือความร่วมมือทางวิชาการ ทั้ง ๔ ด้าน คือด้านการพัฒนาในเรื่องการฝึกอบรมระบบราง  ด้าน Internet of Things Big DATA   ด้านการทำ Workshop สังคมผู้สูงวัยผ่านทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และด้านการแลกเปลี่ยนภาษาจีนและภาษาไทยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)