Event News

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร หรือเว็บไซต์ : inventorday.nrct.go.th เสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่ม