Event News

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ในการนี้คณะฯ ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว ท่านทีมีความประสงค์เข้าร่วมประกวดโครงการฯ สมัครเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทาง QR Code ตามกำหนดการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

รายละเอียดเพิมเติม