Event News

ประชาสัมพันธ์ทุน China Scholarship Council: CSC

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการมัครทุนอย่างเคร่งครัด แล้วส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อีเมล์ phicharmon.sri@mua.go.th และเอกสารฉบับจริง (ต้นฉบับ 1 ชุด/สำนวน 1 ชุด) จะต้องไปถึงสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ wwww.inter.mua.go.th ในหัวข้อ Announcements (Thai)