ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ เชื้อปรางค์ และนางสาวศุกฤตา ราชวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาตอนล่าง ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ เชื้อปรางค์ และนางสาวศุกฤตา ราชวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาตอนล่าง ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม