ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี 2562

ขอเชิญน้องๆนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ “ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย”ประจำปี 2562
🔸 หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2562 ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) รายละเอียดโครงการและใบสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่ม
☎️ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473,1474
โทรสาร 0 2577 9990
Email: ytsainfo@gmail.com