mou

วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง อำเภอกุดบาด ,วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านอากาศ,สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร, สมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างนายสำเริง ทรงศิริ  ประธานวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง อำเภอกุดบาด , นายล่องแจ้ง ฉิมานุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านอากาศ ,สิบเอก ชัยวัน ราชชมภู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร และดร.ภูมิวริชญ์  ชัยภูริหิรัณยกุล นายกสมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย

วันที่ :  10 มิถุนายน 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดสกลนคร สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
  • เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันและใช้ทรัพยากรชุมชนร่วมกัน
  • เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่
  • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และอบรมกิจกรรมทางวิชาการแก่ชุมชน
  • จัดให้มีการรวบรวม การรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์แผนไทย เภสัชกรหมอพื้นบ้านหรืออื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
  • จัดให้มีการพัฒนาการปลูก จำหน่าย นำเข้า การส่งออกและครอบครองผลิตภัณฑ์ทางกัญชาภายใต้กฏหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนเป็นวัตถุดิบจากพืชกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์และวิจัย
  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้างพัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในกาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะว่าด้วยวิชาการ การวิจัยและพัฒนา โครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)
  • เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ โดยหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล การพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร  ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร กับ วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง อำเภอกุดบาด ,วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านอากาศ , สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร . สมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย 

ประมวลภาพ