mou

กลุ่มบริษัท BCI โดย Best Care International (Thailand) Co.,Ltd. ,Thai Natural Care Co.,Ltd ,Sabai Smile Co.,Ltd.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOA) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับกลุ่มบริษัท BCI โดย Best Care International (Thailand) Co.,Ltd. , Thai Natural Care Co.,Ltd , Sabai Smile Co.,Ltd. โดยนางสาวสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ :  11 มิถุนายน 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “BCI” ในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ  ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
  • เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ โดยหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล การพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร กับ บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประมวลภาพ