Event News

โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2562

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนนักวิัยใหม่ วท.ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงาน โดยผู้มีสิทธิขอทุนวิจัยจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษากลับมาไม่เกิน 5 ปี ทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี บุคลากรท่านใดสมัครขอรับทุนโดยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด ส่งถึงสวพ. ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวโหลดแบบข้อเสนอโครงการ และข้อกำหนดของโครงการ (เอกสาร 2 และ 3 ) ได้ที่ http://stscholar==.nstda.or.th