ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้นำนักศึกษาใหม่ เข้าค่ายพักแรม ณ กองร้อยบังคับการ ค่ายพระมหาเจษฎราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมี นาวาตรี ธีรพล ลำไยสถิต ผู้อำนวยการกองค่ายฝึกกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 ให้การต้อนรับ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

โดยทางคณะฯ ได้ส่งมอบให้กับทางค่าย โดยมีทีมครูฝึกเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ การฝึกระเบียบ วินัย การฝึกเข้าแถวให้เป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำ กิจกรรมกลุ่ม ทำให้รู้จักความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมทดสอบกำลังใจ เพื่อให้นักศึกษารู้จักเอาชนะอุปสรรค มีความกล้าหาญ และได้รับประสบการณ์ต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพิ่ม >>CLICK<<

« 1 of 2 »